در سالهای اخیر، برای پاسخگویی به نیاز سالانه بیش از 1 میلیون واحد مسکن در کشور، دولت خدمتگزار مقوله صنعتی سازی ساختمان را در الویت کاری خود قرار داده است.

تبلور روشن این عزم در پروژه مسکن مهر کاملا نمایان است ،به نحوی که در حال حاضر، حدود 32 درصد از ساخت و سازهای مسکن مهر به روش صنعتی انجام می شود.

در کنار استانداردهای اجباری، گواهینامه فنی، مرجعی برای تایید کبفیت مصالح، فرآورده هاو کالاهای تاسیساتی مطابق با ویژگی های خاص محصول، نیازهای عملکردی مطابق با مقررات ملی ساختمان و سایر جنبه هایی است که استانداردها به آن نمی پردازند و یا در موارد نادر استانداردی برای آنها وجود ندارد.

براساس انون تشکیل مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، وظیفه صدور گواهینامه فنی برای مصالح و فرآورده های ساختمانی بر عهده این مرکز است.

نظر به اجرایی شدن استانداردهای اجباری مصالح ساختمانی و به منظور فرهنگ سازی برای فراگیر شدن گواهینامه فنی مرکز به عنوان گواهینامه مرغوبیت و کیفیت مصالح ساختمانی، این مرکز اقدام به انتشار مجدد نشریه گواهینامه فنی به صورت فصلنامه کرده است.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر مراجعه فرمایید به:

www.bhrc.ac.ir