برای کسب اطلاعات پیرامون آخرین بخشنامه های صادره توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به سایت http://tec.mporg.ir مراجعه نمایید.