دوره های نرم افزاری شش ماهه دوم سال 91

برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به واحد آموزش مراجعه فرمایید.

     نام دوره

زمان برگزاری

   نام استاد

   مبلغ دوره

  مدت دوره

3DMAX

شنبه و چهارشنبه

17-15

خانم مهندس شهسواری

80000 تومان

40 ساعت

REVIT

سه شنبه ها

17-15

مهندس قافله باشی

100000 تومان

24 ساعت

ETABS & SAFE

شنبه و دوشنبه

19-17

مهندس نیک فطرت

100000 تومان

40 ساعت

AutoCAD

چهارشنبه ها

19-17

مهندس محمد علی لشگری

70000 تومان

24 ساعت

V RAY

سه شنبه ها

19-17

مهندس پیمان کریمی

80000 تومان

24 ساعت

MS Project

پنج شنبه ها

17-15

دکتر مهدی خانی

80000 تومان

 

Corel & indesign

یکشنبه و سه شنبه

21-19

خانم مهندس طیبا

80000 تومان

30 ساعت

اسکیس و راندو

پنج شنبه ها

19-17

خانم مهندس شهسواری

100000 تومان

20 ساعت