اعضاء کمیسیون تخصصی نقشه برداری (دوره هفتم)

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

امیر بهشتی تبار

2

امین ناصری

3

عباس نصیر لو

4

محمدسعید زاجکانیها

5

حمیدرضا شفیع خانی

6

رسول کرمانی

7

فاطمه اعتدادی علی آبادی