مسئول دفتر:  مهندس علیرضا ربانی- 09125101962

دبیر: مهندس امیر کاظم زاده - 09123824484

نشانی: آبیك ،بلوار طالقانی / خیابان سمائیان ، اداره برق / روبروی پارك

تلفن : 32899886  فکس : 32891777