کانون وکلای دادگستری استان قزوین در نظر دارد نسبت به طراحی ساختمان اداری خود واقع در مجتمع ادارات پونک از طریق مسابقه اقدام نماید.

کانون وکلای دادگستری استان قزوین در نظر دارد نسبت به طراحی ساختمان اداری خود واقع در مجتمع ادارات پونک از طریق مسابقه اقدام نماید. لذا از کلیه اساتید، مهندسان معمار و دانشجویان سال آخر معماری که تمایل به شرکت در این مسابقه را دارند دعوت به عمل می آید حداکثر تا تاریخ ۱۵/۰۲/۹۲ طرح های پیشنهادی خود را ارسال نمایند.

گروه داوران متشکل از اساتید، مدیران و صاحبنظران در این حوزه می باشند که اسامی آنها متعاقباً اعلام می گردد.

 جوایز:

نفر اول : ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نفر دوم: ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نفر سوم: ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نفر چهارم: ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

جهت دریافت فایلهای صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی، کروکی زمین

و نقشه هوایی www.qazvinbar.org مراجعه نمایید.