برنامه کلاس های استخر و بدنسازی در بهار 1392

برنامه استخر و بدنسازی ویژه آقایان در بهار 1392

هزینه

تاریخ شروع

تعداد جلسات

ساعت برگزاری

روزهای برگزاری

محل برگزاری

عنوان کلاس

450/000ریال

15/01/1392

14

20-18:30

پنج شنبه

استخر الهیه

استخر

550/000 ریال

14/01/1392

14

22-20

چهارشنبه

سونا ساحل

550/000ریال

19/01/1392

14

22-20

دوشنبه

سونا ساحل

800/000 ریال

20/01/1392

14

22-20

سه شنبه

سونا ساحل آموزشی

450/000 ریال

18/01/1392

14

22:30-21

یکشنبه

استخر آریان

1/100/000ریال

15/01/1392

شش ماه

20:45-19:30

روزهای فرد

هلال احمر

بدنسازی

1/100/000 ریال

15/01/1392

شش ماه

22-20:45

روزهای فرد

هلال احمر

 

 

 

 

برنامه استخر و بدنسازی ویژه بانوان در بهار 1392

هزینه

تاریخ شروع

تعداد جلسات

ساعت برگزاری

روزهای برگزاری

محل برگزاری

عنوان کلاس

450/000 ریال

18/01/1392

14

18-16:30

یکشنبه

استخر الهیه

استخر

550/000 ریال

20/01/1392

14

18-16

سه شنبه

سونا ساحل

450/000 ریال

14/01/1392

14

17:30-16

چهارشنبه

استخر آریان

1/100/000 ریال

15/01/1392

شش ماه

11:45-10:30

روزهای فرد

هلال احمر

بدنسازی

1/100/000 ریال

15/01/1392

شش ماه

19-17:45

روزهای فرد

هلال احمر

 

 

 

 

 

 

جهت ثبت نام از تاریخ 91/12/21 به واحد کمیسیون ها مراجعه فرمایید.