برنامه زمانبندی دوره های آموزش نرم افزاری شش ماهه اول سال92

جهت دریافت برنامه زمانبندی دوره های آموزش نرم افزاری شش ماهه اول سال 92 کلیک کنید.

جهت پیش ثبت نام دوره های مذکور به واحد آموزش مراجعه فرمایید.